Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Ngày 15/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính ...