Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 21:03 08/10/2020  

dai hoi cong chuc vien chuc 20 - 21

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC  2020 – 2021


Tổ chức ngày 04/10/2020 tại nhà đa năng trường Tiểu học Phú Cát

PHẦN 1:   BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NĂM HỌC 2019 – 2020:  

•I.Thuận lợi, khó khăn
•II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
•1. Huy động, duy trì số lượng  học sinh:
•2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
• 3.  Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:
•4.  Phát huy, duy trì và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:
• 5.  Công tác  kiểm tra nội bộ trư­ờng học:
•6.  Hoạt động Thư viện- Thiết bị:
•III. Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục:
•1. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:
• 2. Về quản lý tài chính, tài sản:
•IV. Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
•  1. Công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
•2. Công tác đào tạo bồi dưỡng: 
•3. Thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, Hiệu phó:
•4. Thực hiện các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trong trường:
•v. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
•VI. Việc triển khai chương trình hành động của Ngành, trường:
•VII. Công tác quản lý giáo dục:
•1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế:
•2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:
•3. Công khai thu chi tài chính:

VIII. Một số giải pháp đã thực hiện: 

•PHƯƠNG HƯỚNG  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021
•I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, TÌNH HÌNH THUẬN LỢI KHÓ KHĂN:
•Đặc điểm tình hình trường đầu năm:
•2. Tình hình CB – GV – NV,  các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể:
•II.MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG:
•Mục tiêu chung:
•Mục tiêu cụ thể:
•2.1. Học sinh
•2.2. Giáo viên, nhân viên:
•2.3. Chỉ tiêu về công tác kiểm tra
•III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM  
•A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
•B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ
•I. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chủ trương của trung ương, của ngành và của tỉnh và  TP.
•II. Kế hoạch thời gian năm học; Sách; Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
•1. Kế hoạch thời gian năm học
•2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia
•3. Đối với Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)
•4. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách, thiết bị dạy học và xây dựng, phát triển thư viện trường học
•IV. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
• V. Một số hoạt động khác
•C. ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2020 – 2021
•D. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:
•E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
IV. Một số hình ảnh minh họa:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 12

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác