Thứ Hai, 10/05/2021

Buổi sáng

- SHTCM: Tổ VP: Tổ 5: + Trực trường, Báo cáo thống kê, đánh giá CCVC, chuẩn NN, Thi đua cuối năm

 

Buổi chiều

SHTCM: Tổ  BM - Tổ 1

Thứ Ba, 11/05/2021

Buổi sáng

SHTCM: Tổ AV - TH, tổ 2:

+ Nhập điểm hệ thống  ghi SHL, học bạ

+ Báo cáo thành tích cuối năm, SKKN

Buổi chiều

SHTCM: Tổ 3, tổ 4

Thứ Tư, 12/05/2021

Buổi sáng

Tổ VP - Tổ 5:

+ Kiểm tra chéo hồ sơ lần 3, kèm biên bản

+ TTCM nộp lại bài kiểm tra, BGH kiểm tra sát xuất 1 số bài của HS.

Buổi chiều

- Tổ BM - Tổ 1

Thứ Năm, 13/05/2021

Buổi sáng

- Tổ AV - TH

Buổi chiều

- Tổ 2

Thứ Sáu, 14/05/2021

Buổi sáng

- Tổ 3

Buổi chiều

- Tổ 4