Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Ngoại ngữ - Tin học